Obsah

 Mateřská škola Dolní Podluží,okres Děčín, příspěvková organizace

Informace k zápisu do mateřské školy na šk. rok 2021/22

Zápisy k předškolnímu vzdělávání se konají dle § 34 školského zákona v období od 2. května do 16. května 2021.

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v těchto dnech podejte buď:

- poštou na adresu MŠ: Mateřská škola Dolní Podluží, okres Děčín, PO

                                       Dolní Podluží 437, 407 55 Dolní Podluží

- e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupcems.dolnipodluzi@tiscali.cz

- do datové schránky MŠ ID: n7skqsg

- osobním podáním v MŠ – pouze dne 10. 5. 2021 od 14.00 hod. do 15.30 hod. přímo v Mateřské škole Dolní Podluží (vezměte s sebou občanský průkaz, rodný list dítěte a jeho očkovací průkaz. Děti, které k 31. 8. 2021 dosáhnou 5 let, očkovací průkaz nepotřebují.)

Při pohybu v areálu MŠ používejte respirátor.

 

Potřebné dokumenty k zápisu k předškolnímu vzdělávání:

- Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (formulář ke stažení pod textem)

- doložení řádného očkování dítěte – předem potvrdí lékař

(formulář ke stažení pod textem - tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání a k 31. 8. 2021 dosáhne věku 5 let)

- kopie rodného listu dítěte

 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole - školní rok 2021 - 2022

Ředitelka Mateřské školy Dolní Podluží, okres Děčín, příspěvková organizace stanoví následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let.

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku,

do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak.

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání

v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu (v případě cizince místo pobytu), pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání.

 

Je-li dítě přijato do jiné, než spádové mateřské školy, oznámí ředitel této školy tuto skutečnost bez zbytečného odkladu řediteli spádové mateřské školy.

Toto ustanovení se netýká dětí, které již do mateřské školy docházejí.

KRITÉRIA K PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ

Děti s trvalým pobytem ve školském spádovém obvodu mateřské školy, které do 31. 8. 2021  dosáhnou

- pátého roku věku

- čtvrtého roku věku

- třetího roku věku

- druhého roku věku

Děti s trvalým pobytem mimo školský spádový obvod mateřské školy, které do 31. 8. 2021 dosáhnou

 

 

- pátého roku věku

- čtvrtého roku věku

- třetího roku věku

- druhého roku věku

Individuální situace

 

 

- dítě se specifickými vzdělávacími potřebami

(k žádosti je nutné doložit doporučení

školského poradenského zařízení)

- MŠ navštěvuje sourozenec

Po ukončení přijímání žádostí ředitelka školy sestaví a následně zveřejní přehled registračních čísel přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání na uvedených místech:

  • na webu školy:msdolnipodluzi.cz

  • v MŠ Dolní Podluží – na plotu vedle vstupní branky u mateřské školy

 

Zákonní zástupci nepřijatých dětí obdrží rozhodnutí o nepřijetí doporučeně na adresu, kterou uvedou

v žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání.

 

Rozhodnutí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání:

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno i v písemné podobě.

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání nebude zasláno v písemné podobě.

 

Rozhodnutí o přijetí dítěte bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých uchazečů s výsledkem řízení u každého uchazeče, a to:

  • u vstupu do areálu mateřské školy

  • na webových stránkách MŠ – www.msdolnipodluzi.cz

 

V seznamech bude dítě uvedeno pod registračním číslem, které dostanete při zápisu.

Předpokládaný termín zveřejnění seznamu je stanoven na den 24. května 2021.

 

Jakékoliv dotazy budou zodpovězeny na tel. čísle 412 374 100, 602 388 661.

 

V Dolním Podluží dne 26. 3. 2021 

Bc. Blanka Mannová, ředitelka školy 

Potřebné dokumenty ke stažení:

Žádost o přijetí 2021-22 + potvrzení od lékaře (46.46 kB)