Obsah

V MŠ Dolní Podluží, okres Děčín, příspěvková organizace

se bude konat zápis na rok 2022 / 23

(1. 9. 2022 – 31. 8. 2023)

a) osobním podáním žádosti ve dnech 10. 5. 2022

od 14.00 do 15. 30 hod.

Žádost o přijetí ke vzdělávání v MŠ a potvrzení od lékaře naleznete zde: 

Žádost o přijetí 22-23 (30.79 kB)

Potvrzení od lékaře (39.12 kB)

Nebo

b) distanční formou - s doručením nejpozději do: 13. 5. 2022

Žádost včetně příloh mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:

do datové schránky školy - ID: n7skqsg

e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce -

E-mail školy: ms.dolnipodluzi@tiscali.cz

poštou (rozhodující je datum podání na poštu) -

adresa školy:Mateřská škola Dolní Podluží, okres Děčín, PO,

                      Dolní Podluží 437

                      407 55

Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků, než jsou výše uvedené (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, faxem apod.), je nutné, aby ji do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží.

 

Přílohy žádosti

Kopie rodného listu dítěte - stačí odeslat jeho prostou kopii dálkovým způsobem.

 

Doložení řádného očkování dítěte nebo doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci - dokládá se potvrzením praktického dětského lékaře.

Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31. 8. 2022 pěti let.

 

Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat od zákonných zástupců jejich originál nebo ověřenou kopii.

 

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání.

Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola.

Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání.

Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte předá zákonný zástupce řediteli školy zároveň s žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, tedy do 31. května 2022.                               

 

KRITÉRIA K PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ

Děti s trvalým pobytem ve školském spádovém obvodu mateřské školy, které do 31. 8. 2022  dosáhnou

- pátého roku věku

- čtvrtého roku věku

- třetího roku věku

- druhého roku věku

Děti s trvalým pobytem mimo školský spádový obvod mateřské školy, které do 31. 8. 2022 dosáhnou


 


 

- pátého roku věku

- čtvrtého roku věku

- třetího roku věku

- druhého roku věku

Individuální situace


 


 

- dítě se specifickými vzdělávacími potřebami

(k žádosti je nutné doložit doporučení

školského poradenského zařízení)

- MŠ navštěvuje sourozenec

Po ukončení přijímání žádostí ředitelka školy sestaví a následně zveřejní přehled registračních čísel přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání na uvedených místech:

  • na webu školy: msdolnipodluzi.cz

  • v MŠ Dolní Podluží – na plotu vedle vstupní branky u mateřské školy

 

Rozhodnutí o přijetí / nepřijetí dětí k předškolnímu vzdělávání:

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno i v písemné podobě.

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání nebude zasláno v písemné podobě.

 

V seznamech bude dítě uvedeno pod registračním číslem, které dostanete při zápisu.

Předpokládaný termín zveřejnění seznamu je stanoven na den 8. 6.  2022.


Jakékoliv dotazy budou zodpovězeny na tel. čísle 602 388 661.


V Dolním Podluží dne 3. 4. 2022

Bc. Blanka Mannová, ředitelka školy